جدید ترین مطالب
بخش بایگانی
پروژه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در خانه و مدرسه
پروژه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در خانه و مدرسه در حجم 101 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای منابع پایانی و با فهرست مطالب زیر:
فهرست
« فصل اول »   ۱
تعاریف و مفاهیم   ۱
مقدمه   ۲
آغاز زندگی اجتماعی کودک   ۳
مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید :   ۵
جامعه پذیری   ۶
عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری   ۷
عوامل دیگر   ۸
هدفهای جامعه پذیری   ۹
اجتماعی شدن   ۱۰
پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟   ۱۲

گونه های اجتماعی شدن   ۱۲
تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد   ۱۳
اهداف اجتماعی شدن   ۱۳
عوامل اجتماعی شدن   ۱۴
خانواده   ۱۴
روابط همالان   ۱۷
مدارس   ۱۹
رسانه های همگانی   ۲۰
سایر عوامل اجتماعی شدن   ۲۱
باز اجتماعی شدن   ۲۲
روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس   ۲۳
« فصل دوم »   ۲۵
چهارچوب عملی تحقیق   ۲۵
موضوع تحقیق   ۲۶
اهداف تحقیق   ۲۶
هدف کلی   ۲۶
هدف جزئی   ۲۷
طرح مسئله تحقیق   ۲۸
فرضیات   ۲۸
تعاریف و مفاهیم   ۳۰
پیشینه تحقیق   ۳۲
« فصل سوم »   ۳۵
توصیف یافته های آماری   ۳۵
« فصل چهارم »   ۷۰
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات   ۷۰
« فصل پنجم »   ۹۰
ضمائم   ۹۰
نتیجه گیری   ۹۱
محدودیت ها   ۹۳
منابع و مأخذ   ۹۴توضيحات بيشتر و دانلود فايلبرچسب ها

مطالب مرتبط